Projekt pt. „LEŚNE SKRZATY W GMINIE SPYTKOWICE”

Projekt pt. "Leśne skrzaty w Gminie Spytkowice"

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Cele projektu:

Celem projektu jest zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych w Gminnym Przedszkolu "Stokrotka"    w Spytkowicach poprzez utworzenie oddziału przedszkolnego dla 15 dzieci, podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności 99 dzieci poprzez organizację zajęć rozwijających kompetencje kluczowe          i zajęć specjalistycznych dla dzieci niwelujących deficyty oraz rozwój kompetencji zawodowych         5 nauczycieli w okresie od dnia 01.09.2019 r. do 31.08.2020 r.

 

W wyniku zajęć dodatkowych z języka angielskiego, matematyczno-przyrodniczych oraz informatycznych u dzieci zostana rozwinięte kompetencje kluczowe niezbędne na rynku pracy. Natomiast w ramach zajęć specjalistycznych (korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych             i terapeutycznych) zostaną wyrównane u dzieci zdiagnozowane deficyty.

 

W ramach utworzenia 15 nowych miejsc przedszkolnych planowane jest wyposażenie sali w niezbędny sprzęt, zabawki, pomoce dydaktyczne oraz finansowanie bieżącej działalności oddziału przez okres 12 miesięcy (tj. wynagrodzeń wraz z pochodnymi nauczycieli zatrudnionych do dodatkowego oddziału).

Zachowana zostanie trwałość utworzonych w ramach projektu miejsc wychowania przedszkolnego przez okres co najmniej 2 lat od daty zakończenia realizacji projektu.

 

Zadania w projekcie:

1. Organizacja nowego oddziału przedszkolnego oraz funkcjonowanie nowych miejsc przedszkolnych (zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych i zabawek, wynagrodzenia zatrudnionych nauczycieli.

2. Realizacja zajęć dodatkowych rozwijających kompetencje kluczowe (z języka angielskiego, informatycznych, matematyczno-przyrodniczych) i specjalistycznych (korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych i terapeutycznych) dla dzieci (wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia.

3. Realizacja szkoleń dla nauczycieli.

 

Rezultaty:

- utworzenie 15 nowych miejsc przedszkolnych

- rozwój kompetencji kluczowych u 99 dzieci

- wyrównywanie zdiagnozowanych deficytów u 30 dzieci

- podniesienie kompetencji i umiejętności u 5 nauczycieli

 

Dzięki zrealizowaniu zaplanowanych zadań osiągnięte zostana wskaźniki produktu i rezultatu, zwiększą się szanse edukacyjne dzieci, zostaną wyrównane zdiagnowane deficyty, nastąpi wzrost kompetencji nauczycieli.

 

Projekt zakłada wyrównanie szans dzieci ze szczególnymi potrzebami ( w tym dzieci z niepełnosprawnościami) tak, aby możliwy był pełniejszy ich udział w edukacji.