DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://www.stokrotka.spytkowice.pl/

Gminne Przedszkole w Spytkowicach  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Gminne Przedszkole Stokrotka w Spytkowicach 

  • Data publikacji strony internetowej: 2021-03-21.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-21.
     

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
- zdjęcia nie posiadają opisów.
- załączniki nie posiadają dostępnej treści.
- załączniki nie posiadają dostępnych opisów.

Wymienione wyżej funkcje są niedostępne ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-19-03

Deklaracja dostępności została przygotowana samodzielnie.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy  o kontakt. Osobą kontaktową jest Grażyna Handzel przedszkole@spytkowice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 18 26 88 007. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób z niepełnosprawnościami.

Przed budynkiem przedszkola znajduje się duży parking z zaznaczonym miejscem dla osób niepełnosprawnych (dwa miejsca), z którego mogą korzystać osoby z niepełnosprawnościami. Od parkingu do drzwi wejściowych prowadzi trasa wolna od przeszkód architektonicznych.

Dostępność wejścia do budynku.

Wejście do przedszkola znajduje się od strony południowej. Przedszkole posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych. Przy drzwiach wejściowych znajduje się dzwonek. Kancelaria dyrekcji znajduje się na piętrze.

Tłumacz języka migowego

Wśród pracowników Gminnego Przedszkola w Spytkowicach nie ma osoby, która potrafi porozumiewać się językiem migowym. W razie konieczności udzielenia informacji osobie z niepełnosprawnościami pracownicy wzywają dyrektora.

Komunikacja pozioma.

Korytarze w budynku są bezkolizyjne, nie posiadają progów, mają czytelny i intuicyjny układ.

Komunikacja pionowa.

Budynek Gminnego Przedszkola w Spytkowicach nie jest wyposażony w windę.

Prawo wstępu z psem asystującym.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Rodzaje zastosowań dla osób z niepełnosprawnościami.

W przedszkolu są toalety dla osób z niepełnosprawnościami, w tym także na wózkach inwalidzkich.